آقای پروفسور S.Ali almodaresi

Prof. S.Ali almodaresi

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (269935)

198
32
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

  •  almodaresi@iauyazd.ac.ir

Conference Papers

Journal Papers

Education