هزینه های مستقیم سلامت در سازمان های بیمه گر منتخب و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان اصفهان در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 384

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HIM-15-6_007

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1399

Abstract:

مقدمه: طرح تحول سلامت با هدف محافظت مالی مردم در قبال هزینه های سلامت، در سال ۱۳۹۳ اجرا گردید. پژوهش حاضر با هدف مقایسه هزینه های مستقیم خدمات سلامت، قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه که از نوع توصیفی- پیمایشی بود، با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود در سازمانه ای بیمه گر منتخب استان اصفهان (سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان بیمه تامین اجتماعی) و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کلیه داده های مربوط به هزینه های مستقیم سلامت که در سالهای ۱۳۹۲ و۱۳۹۴ هزینه شده بود، با استفاده از چک لیست محقق ساخته جمع آوری گردید و در نهایت، در نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: پس از اجرای طرح تحول سلامت، هزینه ها به میزان ۴۹ درصد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۰ درصد در بیمه سلامت، ۱۱۸ درصد در سازمان تامین اجتماعی و در مجموع، ۹۲ درصد افزایش داشت. نتیجه گیری: به دنبال اجرای طرح تحول سلامت، هزینه های مستقیم سازمان های بیمه گر منتخب و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزایش یافت. بنابراین، پیشنهاد می گردد در صورت تداوم اجرای این طرح، فاز بعدی آن در ارتباط با راهکارهای کنترل هزینه های مستقیم سلامت اجرا گردد.

Authors

رضا خدیوی

دانشیار، پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

محمدرضا رضایتمند

استادیار، اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

حسین بانک

دکتری حرفه ای، داروسازی، اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان، اصفهان، ایران

علی اعتصام پور

متخصص بیماری های قلب و عروق، مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی اصفهان، اصفهان، ایران

نیما قاسمی

دانشجوی دکتری، پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران