بررسی تاثیر بازارگرایی یکپارچه بر خلق ارزش مشترک برای مشتریان و فروشندگان با نقش میانجی پذیرش بازاریابی الکترونیکی (مورد مطالعه: نمایندگی های بیمه سینادر استان گیلان)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF05_033

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازارگرایی یکپارچه بر خلق ارزش مشترک برای مشتریان و فروشندگان با نقش میانجی پذیرش بازاریابی الکترونیکی صورت پذیرفت. این تحقیق به لحاظ روش کمی - پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. گردآوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه نمایندگی های بیمه سینا در استان گیلان می باشد که تعداد آنها ۵۲ نفر بوده است. همچنین به جهت کم بودن جامعه آماری از روش تمام شماری استفاده گردیده است. همچنین در راستای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و جهت آزمون فرضیه ها از روش بررسی معادلات ساختاری بر مبنای حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار SMART PLS انجام گردیده است. نتایج حاصل از آزمون داده ها نشان داد که بازارگرایی یکپارچه با ضریب مسیر۰/۴۱۱ و آماره آزمون۷/۷۲۹ بر پذیرش بازاریابی الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر مثبت پذیرش بازاریابی الکترونیکی بر خلق ارزش مشترک برای مشتریان نیز با ضریب مسیر۰/۳۶۱ و آماره آزمون۲/۲۰۰مورد تایید قرار گرفت. از سوی دیگر اثر پذیرش بازاریابی الکترونیکی بر خلق ارزش مشترک برای فروشندگان نیز به صورت مستقیم با ضریب مسیر۰/۱۶۰ و آماره آزمون۱/۹۹۲مورد تایید قرار گرفت.

Keywords:

بازارگرایی یکپارچه , بازاریابی الکترونیکی , خلق ارزش مشترک برای مشتریان , خلق ارزش مشترک برای فروشندگان , بیمهسینا۔

Authors

میترا رادمهر

کارشناسی ارشد کارآفرینی-کسب و کار الکترونیک، دانشگاه پیام نور مرکز رشت، ایران.