بررسی تاثیر صادرات و واردات بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,337

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IAEC06_097

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1386

Abstract:

رشد بهره وری یکی از مقولات مهم بررسی های اقتصادی است که مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی می باشد . از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه است و با توجه به منابع محدود و جمعیت زیاد، توجه به رشد بهره وری و ارزیابی عوامل مؤثر بر آن حائز اهمیت می باشد، در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی ) )١٣٦٠-٨٢ و استفاده از مدل شکاف تکنولوژی گراگمند به مطالعه اثرات تجارت بین الملل بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران پرداخته شد . نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تجارت بر رشد بهره وری کل عوامل تولید اثر معنی داری ندارد

Keywords:

صادرات , واردات , بهره وری کل عوامل تولید

Authors

محمدرضا نظری

کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و

محمد عمرانی

هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل