چارچوب کاربردی تکنیک های داده کاوی در مدل سازی مسایل صنعت بانکداری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 834

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF02_0909

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

امروزه داده کاوی به عنوان یکی از کاراترین ابزارهای تحلیل داده واطلاعات مورد توجه بسیاری از محققان وپژوهشگران قرار گرفته است.وکاربردهای تکنیک های مختلف داده کاوی در تمامی حوزه ها نظیر بانکداری ،بیمه ،مخابرات ، پزشکی ،حمل ونقل و... شاهدی براین ادعا می باشد.یکی از حوزه های کاربردی داده کاوی که می تواند موردتوجه قرارگیرد مسایل مرتبط با صنعت بانکداری است.زیرا بانک ها یکی از انواع نهادهایی هستند که به ارایه خدماتمالی می پردازند بنابراین باتوجه به اهمیت بانک ها در نظام اقتصادی کشور و همچنین ارایه خدمات به مشتریان آگاهیاز تکنیک ها وکاربرد های داده کاوی در این حوزه حایز اهمیت می باشد.در این مقاله براساس مطالعات انجام شده درداخل و خارج کشورکه در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته اند و از الگوریتم های مختلف داده کاوی به ویژهتکنیک های خوشه بندی و طبقه بندی که در حوزه های مختلف صنعت بانکداری استفاده شده مورد بررسی قرارگرفته اند.روش این مقاله به صورت تحلیلی توصیفی و مطالعات کتابخانه ای می باشد.هدف این مقاله تهیه چارچوب –کاربردی تکنیک های داده کاوی در صنعت بانکداری است.دراین مقاله ابتدا به تعریف داده کاوی و معرفی تکنیک هایداده کاوی درحوزه های مختلف صنعت بانکداری پرداخته شده وکاربرد تکنیک های داده کاوی در سه حوزه پرکاربرد این صنعت از جمله حوزه اعتبارسنجی مشتریان، ارزش طول عمر مشتریان وحوزه بازاریابی مورد تحلیل وبررسی قرارگرفته ودرنهایت یک چارچوب کاربردی براین اساس ارایه گردیده است.

Authors

سیده رویا خلخالی زاویه

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مالی ،موسسه آموزش عالی خزر،محمودآباد،ایران

مهرداد مدهوشی

استاد ، عضو هیات علمی دانشکده ی علوم اقتصادی واداری ،دانشگاه مازندران، بابلسر،ایران