آقای دکتر mehrdad madhoushi

Dr. mehrdad madhoushi

استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (252737)

91
44
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers