پیش بینی روحیه کارآفرینی بر اساس هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی در دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 498

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PESSO02_264

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

Abstract:

هدف پژوهش حاضر پیش بینی روحیه کارآفرینی بر اساس هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی در دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند بود. روش پژوهش از نوع زمینه یابی و به روش همبستگی بود که در بین دانشجویان دانشگاه بیرجند اجرا شد. تعداد نمونه آماری که با استفاده از جدول مورگان به دست آمد، شامل 537 نفر بود. ابزار پژوهش سه پرسشنامه تسلط ربع های مغزی هرمن 1976 ، روحیه کارآفرینی هوشمندان مقدم 1390 و هوش عاطفی سیبریا شیرینگ 1996 بود. برای تحلیل یافته ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه و آزمون T مستقل استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد، هوش عاطفی پیش بینی کننده مناسبی برای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه بیرجند در سطح P<0.01 می باشد. همچنین ربع های مغزی A,B,D قادر به پیش بینی روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه بیرجند بودند، P<0.01 اما ربع مغزی C قادر به پیش بینی روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه بیرجند نبود. به طور کلی، توجه به متغیر هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی در فرایندهای منابع انسانی، تجزیه و تحلیل شغل، جذب، استخدام، آموزش، نگهداری و... می تواند به نتایجی مفید در ارتباط با گرایش کارآفرینانه افراد بیانجامد.

Keywords:

روحیه کارآفرینی , هوش عاطفی , تسلط ربع های مغزی

Authors

علی ثقه الاسلامی

استادیار دانشگاه بیرجند

ایمان محمدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

جعفر خوشبختی

دانشیار دانشگاه بیرجند