هویت پداگوژیکی استاد، کلید تدریس موثر: مرور روایتی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 637

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACULTURE02_050

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1398

Abstract:

مقدمه: علیرغم اهمیت تدریس استاد به عنوان عامل کیفیت آموزش، ابهامات و چالش های متعددی در مورد ملزومات آن وجود دارد. لذا این مطالعه با هدف تبیین هویت پداگوژیکی استاد به عنوان کلید تدریس موثر و عوامل موثر برآن تدوین شده است. روش: این مطالعه در سال 1397 به صورت مروری روایتی انجام شد. مطالعات از پایگاه های استخراج زمانی محدودیت بدون PubMed ،ProQuest ،SinceDirect ،Scopus ،Google scholar شدند. حدود 42 مورد مقاله انگلیسی و فارسی در این زمینه یافت شد، متن هر مقاله چندین بار مطالعه شد و هویت پداگوژیکی استاد از مطالعات استخراج و شرح داده شد. نتایج: یافته های این پژوهش نشان داد که هویت پداگوژیک، متشکل از: چهار اعتبار خرمندی، اعتبار اخلاقی، اعتبار ارتباطی و اعتبار فرهنگی است و عواملی شامل ویژگی های خانوادگی و شخصیتی، برنامه های توسعه حرفه ای، عوامل اجتماعی و فرهنگی و عامل سیستمی نظیر سیستم های ارزشیابی و سیاست های پراداختی، بر شکل گیری این هویت تاثیر دارد. نتیجه گیری: برای تدریس موثر، شکل گیری منطقی هویت پداگوژیکی در استاد ضروری است، که با توجه به نقش گسترده عوامل اجتماعی و بخصوص عوامل سیستمی که عوامل فردی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، ضرورت دارد سیاست گذاران آموزش، این موضوع را مد منظر قرار دهند.

Authors

محسن آیتی

دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند

فرشید عابدی

دانشیار، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

حسین شکوهی فرد

استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند

خیرالنساء رمضان زاده

دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند