مقالات Iranian Journal of Sociolinguistics، دوره 2، شماره 2