آقای دکتر Bahman Zandi

Dr. Bahman Zandi

استاد، دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (218412)

6
52
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers