مقالات International Journal of Reproductive BioMedicine، دوره 21، شماره 11