مقالات International Journal of Reproductive BioMedicine، دوره 11، شماره 1