مقالات International Journal of Reproductive BioMedicine، دوره 20، شماره 3