مقالات International Journal of Reproductive BioMedicine، دوره 12، شماره 6