مجله هوش مصنوعی و داده کاوی

Journal of Artificial Intelligence & Data Mining

دوفصلنامه هوش مصنوعی و داده کاوی در در حوزه های زیر منتشر می شود:

الگوریتم های هوش مصنوعی، ابزار و برنامه های کاربردی
 ابزارهای داده کاوی و یادگیری ماشین
 تکنیک های وب معنایی و فن آوری
 نظریه محاسبات نرم و برنامه های کاربردی
 برنامه های کاربردی هوش در وب و جستجو
 پردازش زبان طبیعی
بینایی کامپیوتر و پردازش تصویر
 درک گفتار
 منطق فازی
 بازیابی اطلاعات
 سیستم های خبره مبتنی بر دانش
 کنترل اتوماتیک
 شبکه های عصبی
 پردازش موازی
 تشخیص الگو
 معماری نرم افزار و سخت افزار

Call For Papers     
The Journal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM) is a bi-monthly open access journal that aims to publish all the latest and
outstanding research articles, reviews and letters in all areas of Artificial Intelligence and Data Mining.
Authors are solicited to contribute to the journal by submitting articles that illustrate research results, projects, surveying works and
industrial experiences that describe significant advances in the areas of Artificial Intelligence Topics of interest include, but are not limited to, the following:

 •  Artificial Intelligence Algorithms, tools & Applications
 •  Data Mining and Machine Learning Tools
 •  Semantic Web Techniques and Technologies
 •  Soft computing theory and applications
 •  Web Intelligence Applications & Search
 •  Natural Language Processing
 •  Computer Vision and Image Processing
 •  Speech Understanding
 •  Fuzzy Logic
 •  Information Retrieval
 •  Knowledge-based/ Expert Systems
 •  Automatic Control
 •  Neural Networks
 •  Parallel Processing
 •  Pattern Recognition
 •  Software & Hardware Architectures