آقای دکتر Hamid Hassanpour

Dr. Hamid Hassanpour

رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176081)

44
47
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers