مقالات Journal of Computational Applied Mechanics، دوره 47، شماره 1