مقالات Journal of Computational Applied Mechanics، دوره 52، شماره 1