مقالات Paramedical Sciences and Military Health، دوره 15، شماره 1