مقالات Journal of Economic Geology، دوره 1، شماره 1