آقای دکتر GholamReza LashkariPour

Dr. GholamReza LashkariPour

استاد-دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176476)

242
83
2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers