آقای دکتر Majid Ghaderi

Dr. Majid Ghaderi

استاد گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180350)

52
47
44

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers