آقای دکتر mahdi hoseinzadeh

Dr. mahdi hoseinzadeh

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (107570)

17
6
1
8
3
1
4
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Researchs

 • اثر ساختاری حمایت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران (1394)

Books

 • کتاب جلوه هایی از آموزش نوین (پژوهشیار) - 1403 - Persian
 • کتاب مسائلی نوین در آموزش و پرورش (پژوهشیار) - 1403 - Persian
 • طرح پژوهشی ارائه محتوای چندرسانه ای روشها و فنون تدریس ویژه معلمان (موسسه ایتوک) - 1401 - Persian
 • گزارش ارائه محتوای چندرسانه ای تصویری نحوه تهیه طرح درس ویژه معلمان (موسسه ایتوک) - 1401 - Persian
 • گزارش ارائه محتوای چندرسانه ای تصویری روشهای فعال یاددهی یادگیری ویژه معلمان (موسسه ایتوک) - 1401 - Persian
 • گزارش محتوای چندرسانه ای روشها و فنون تدریس (موسسه فرادرس) - 1399 - Persian
 • کتاب کمک آموزشی نظارت و راهنمایی آموزشی (مدرسان شریف) - 1391 - Persian
 • کتاب فلش کارتهای رفتار سازمانی (مدرسان شریف) - 1391 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس و پژوهش در سازمان انتظامی (1393-1402)

جوایز و افتخارات

 • اتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه در فرماندهی انتظامی کشور (1398)
 • اتخاب به عنوان مدرس ممتاز عقیدتی سیاسی (1396)
 • اتخاب به عنوان دانشجوی نمونه (1395)
 • اتخاب به عنوان مدرس نمونه سه سال پیاپی در فرماندهی انتظامی کشور

Workshops

 • دوره توانمندسازی اساتید - سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی (0)
 • دوره فنون تدریس - فرماندهی انتظامی
 • دوره های روش تحقیق - فرماندهی انتظامی

Other

 • سردبیر فصلنامه علمی دانش انتظامی شرق استان تهران