آقای دکتر Majid Amidpour

Dr. Majid Amidpour

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176582)

128
41
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers