آقای Ahmad Khosravi

Ahmad Khosravi

معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179642)

27
62
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers