آقای دکتر Ali Khavanin

Dr. Ali Khavanin

گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه تربیت مدرس تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179960)

53
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers