آقای دکتر Ebrahim Hajizade

Dr. Ebrahim Hajizade

استاد دانشکده علوم پزشکی گروه بیو استاتیک دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183879)

10
82
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers