آقای دکتر Mohamad Bakhshoudeh

Dr. Mohamad Bakhshoudeh

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180800)

35
77
1
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers