آقای دکتر Arash Dourandish

Dr. Arash Dourandish

عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (457760)

16
51
2
3
1
2
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب The Economics of Agriculture and Natural Resources (Springer) - 2020 - English
  • کتاب ضایعات نان (علل و پیامدها) (ترجمان خرد) - 1391 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در هیات علمی (1389-تاکنون)