فصلنامه اقتصاد کشاورزی

Agricultural Economics

این نشریه به نام «مجله اقتصاد کشاورزی ایران» طی نامه شماره ۶۹۶.۲۹۱۰.۳ مورخ ۸۴.۶.۵ توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت فرهنگ و آموزش عالی به عنوان علمی- پژوهشی شناخته شده و پس از آن با تغییر نام آن به « اقتصاد و کشاورزی» طی نامه شماره ۱۰۹۰/۱۲۴ مورخ ۸۶.۳.۷ اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار به زبان های فارسی و انگلیسی دریافت کرده است. همچنین بنا به درخواست انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و با موافقت امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق نامه شماره ۱۶۷۴/۱۲۳ مورخ ۸۸.۳.۲۳، نام نشریه "اقتصاد و کشاورزی" به "اقتصاد کشاورزی" تغییر کرد.

این نشریه علمی پژوهشی در حوزه های سیاست های کشاورزی و غذایی،توسعه روستایی و مدیریت مزرعه، تولید و مصرف محصولات کشاورزی،اقتصاد،محیط زیست و منابع طبیعی،اقتصاد آب و خشکسالی بهینه یابی در سطوح خرد و کلان، الگوهای کمی،اقتصاد سنجی و برنامه ریزی مقاله می پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات