خانم دکتر Arezo Jafari

Dr. Arezo Jafari

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180972)

39
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers