آقای Abas Biyabani

Abas Biyabani

دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181080)

72
78
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers