آقای دکتر Ahmad Pakatchi

Dr. Ahmad Pakatchi

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181150)

1
50
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers