آقای دکتر Mohammad Reza Javadiyeganeh

Dr. Mohammad Reza Javadiyeganeh

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177353)

10
55
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers