آقای دکتر Javad Gholami

Dr. Javad Gholami

Professor of Applied Linguistics and TESOL at English Language Department, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, IRAN

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182742)

58
32
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers