آقای دکتر Ali reza Chitsazian

Dr. Ali reza Chitsazian

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183144)

25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers