آقای دکتر asadollah ganjali

Dr. asadollah ganjali

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام- دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (290391)

1
21

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers