آقای دکتر Alireza Fazlzadeh

Dr. Alireza Fazlzadeh

دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178895)

80
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers