آقای دکتر Esmaeil PISHBAHAR

Dr. Esmaeil PISHBAHAR

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (470785)

59
89
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers