آقای دکتر Ali Kashi

Dr. Ali Kashi

دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183926)

5
33
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers