آقای دکتر Hasan Sadeghi Nayeeni

Dr. Hasan Sadeghi Nayeeni

دانشیار دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184156)

33
18
23

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers