آقای دکتر Ata Amini

Dr. Ata Amini

هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184351)

42
22
6
46

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers