آقای دکتر poorya khodabandeh

Dr. poorya khodabandeh

هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مارلیک نوشهر

Researcher ID: (193703)

61
1
7

Conference Papers

Teaching Experience

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر (1391-تاکنون)
  • سابقه تدریس در موسسه آموزش عالی طبرستان چالوس (1389-تاکنون)
  • سابقه تدریس در دانشگاه علمی کاربردی کارآموزان چالوس (1388-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه آموزشی کامپیوتر دانشگاه مارلیک نوشهر (1391-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در دانشگاه علمی کاربردی نوشهر (1391-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در موسسه آموزش عالی پویندگان چالوس (1392-1393)
  • سابقه کار دانشگاهی در موسسه آموزش عالی علامه حلی چالوس (1393-1394)