آقای دکتر Ebrahim Farshidi

Dr. Ebrahim Farshidi

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (193821)

37
10
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers