آقای دکتر Gholamhossein Nikookar

Dr. Gholamhossein Nikookar

استاد، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (202791)

16
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers