آقای دکتر Mohammad Sheikhzadeh

Dr. Mohammad Sheikhzadeh

استادیار گروه آموزشی مدیریت، دانشگاه بجنورد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (246716)

13
12
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers