خانم دکتر کیمیا بازرگان لاری

هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (254602)

51
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Books

  • کتاب مبانی برنامه سازی و بانک اطلاعاتی (انتشارات راز نهان-تهران) - 1399 - Persian
  • کتاب سیستم های تشخیص و جلوگیری از نفوذ در شبکه های کامپیوتری (انتشارات راز نهان-تهران) - 1397 - Persian
  • کتاب طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی (انتشارات راز نهان-تهران) - 1396 - Persian

Teaching Experience

Education