آقای دکتر omid moradi

Dr. omid moradi

دانشیار گروه مشاوره واحد سنندج

فرد مهم علمی - Researcher ID: (264962)

25
49
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers