آقای پروفسور Alireza Safahieh

Prof. Alireza Safahieh

استاد تمام دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (277803)

55
54
3
1
2
33

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Education

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر استان خوزستان در علوم پایه (1391)