آقای دکتر Nematollah Khorasani

Dr. Nematollah Khorasani

استاد گروه دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (60919)

69
54
1
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers